RODO

Kontaktując się z nami – w różnych celach – możecie Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych lub sami podacie nam takie dane. Uprzejmie prosimy zatem o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez PTTK.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Zarząd Główny w Warszawie ul. Senatorska 11 , 00-950 Warszawa,
  2. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jako członka zwyczajnego PTTK  jest macierzysty Oddział PTTK Tryton w Nysie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 1, 48-300 Nysa, wpisany pod numerem KRS 0000721828, nr tel. 691-342-595 lub 734-435-153, e-mail: [email protected]. Osobą odpowiedzialną jest: Marcin Nowak – prezes Oddziału, z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Oddziału lub poprzez e-mail: [email protected];
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ZG PTTK – mail: [email protected].
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych PTTK. Podstawą prawną przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. a; art. 6 ust. 1 lit. b; art. 6 ust. 1 lit. c; art. 6 ust. 1 lit. f; rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).;
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym Pani/Pan posiada prawo do korzystania z działalności Oddziału PTTK;
  7. Ma Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do Zarządu Oddziału PTTK;
  8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora i współadministratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu oraz prawo do przenoszenia danych;
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości korzystania w pełnym zakresie z praw przysługujących członkowi PTTK, a nawet odmową przyznania praw wynikających ze Statutu PTTK.
  10. Dane osobowe przekazane Nam przez Pana/Panią przechowywane są przez okres Pana/Pani członkostwa w Stowarzyszeniu. Dane te zostaną usunięte przez wpóładministratorów danych osobowych po skreśleniu Pana/Pani z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia w przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej PTTK. Maksymalny okres przechowywania danych osobowych po skreśleniu z listy członków zwyczajnych PTTK wynosi 5 lat od daty ustania członkostwa.