Konkurs – Turysta Roku

Regulamin konkursu

„Turysta Roku 2024 Oddziału PTTK Tryton w Nysie”

Celem konkursu jest zachęcenie członków Oddziału PTTK Tryton w Nysie, mieszkańców miasta, regionu oraz turystów z całej Polski do uczestnictwa w organizowanych przez Oddział wycieczkach i imprezach  kolarskich, krajoznawczych, górskich, kajakowych. Do zdobywania odznak turystyczno-krajoznawczych oraz aktywnego spędzania czasu i uprawiania turystyki.

I

Konkurs polega na zdobywaniu punktów i udokumentowaniu ich w specjalnie założonej kronice lub zeszycie (niedopuszczalna jest wersja elektroniczna). Punkty zdobywa się podczas wycieczek oraz podczas uprawiania turystyki kwalifikowanej. Podstawą do zaliczenia punktów jest przedłożenie do dnia 2 grudnia 2024 roku w siedzibie Oddziału (ul. Poznańska 1 w Nysie) kroniki lub zeszytu z potwierdzeniami odbytych wycieczek oraz zrobionego podczas nich przynajmniej jednego zdjęcia. Potwierdzeniem zwiedzonego obiektu w kronice  może być zdjęcie przy obiekcie, bilet wstępu lub pieczątka. Zdjęcia oraz bilety muszą być wklejone do kroniki lub zeszytu. Odwiedzone obiekty nie mogą się powtarzać i zaliczone mogą być tylko raz. Prawidłowo prowadzona kronika lub zeszyt powinien zawierać datę wycieczki, potwierdzenia odwiedzonych obiektów, punkty za dany obiekt oraz sumę punktów uzyskanych za całą wycieczkę. Wykaz punktów znajduje się w
pkt VIII regulaminu konkursu.

II

Konkurs jest prowadzony w jednej kategorii: „Turysta Roku 2024 Oddziału PTTK Tryton w Nysie”. Konkurs organizowany jest dla członków Oddziału PTTK Tryton w Nysie.

III

Uczestnik który uzyska największą ilość punktów otrzyma tytuł Turysty Roku 2024 Oddziału PTTK Tryton w Nysie.  Nagrody przewidziane są dla pierwszych trzech osób w klasyfikacji dla pozostałych osób przewidziane są pamiątkowe dyplomy.

IV

Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia a kończy 30 listopada 2024 roku. Nie uznaje się punktów zdobytych przed wprowadzeniem niniejszego regulaminu, oraz przed ogłoszeniem konkursu.

V

Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas zakończenia sezonu turystycznego Oddziału PTTK Tryton w Nysie w grudniu 2024 roku.

VI

Biorąc udział w konkursie akceptujesz regulamin oraz wyrażasz zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Odział PTTK TRYTON w Nysie w celach promocyjnych.

VII

Regulamin obowiązuje od dnia 2 stycznia 2024r. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do komisji konkursowej powołanej  przez Zarząd  Oddziału PTTK Tryton w Nysie.

VIII

Wykaz punktów

  • Zwiedzanie miasta = 5 pkt
  • Udział w wycieczce organizowanej przez PTTK Tryton w Nysie = 5 pkt
  • Weryfikacja dowolnej odznaki w naszym Referacie = 5 pkt
  • 1pkt udokumentowany w Książęce GOT = 1 pkt
  • 1 pkt udokumentowany w Książęce Turystyki Kolarskiej = 1 pkt
  • 1 pkt udokumentowany w Książęce Turystyki Pieszej = 1 pkt
  • Pozostałe Książeczki do odznak turystycznych PTTK – 1 obiekt = 1 pkt

IX

W konkursie nie mogą brać udziału członkowie zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej.