Konkurs – Turysta Roku 2023

Regulamin konkursu

„Turysta Roku 2023 Oddziału PTTK Tryton w Nysie”

Celem konkursu jest zachęcenie członków Oddziału PTTK Tryton w Nysie, mieszkańców miasta, regionu oraz turystów z całej Polski do uczestnictwa w organizowanych przez Oddział wycieczkach i imprezach  kolarskich, krajoznawczych, górskich, kajakowych. Do zdobywania odznak turystyczno-krajoznawczych oraz aktywnego spędzania czasu i uprawiania turystyki.

I

W konkursie mogą uczestniczyć członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską na rok 2023.

II

Konkurs polega na zdobywaniu punktów i udokumentowaniu ich w specjalnie założonej kronice lub zeszycie. Punkty zdobywa się podczas wycieczek oraz podczas uprawiania turystyki kwalifikowanej. Podstawą do zaliczenia punktów jest przedłożenie do dnia 05 grudnia 2023 roku w siedzibie Oddziału kroniki lub zeszytu z potwierdzeniami odbytych wycieczek oraz zrobionych podczas nich 5 zdjęć w formie elektronicznej. Wraz z kroniką lub zeszytem należy złożyć załącznik nr 2 lub nr 3 w zależności od tego do jakiej kategorii konkursu przystępuje osoba składająca kronikę lub zeszyt. Potwierdzeniem zwiedzonego obiektu w kronice  może być zdjęcie przy obiekcie, bilet wstępu lub pieczątka. Zdjęcia oraz bilety muszą być wklejone do kroniki lub zeszytu. Odwiedzone obiekty nie mogą się powtarzać i zaliczone mogą być tylko do jednej kategorii  (przykład Zamek w Brzegu jeśli został uwzględniony jako Pomnik Historii nie może być już uwzględniony jako zamek czy muzeum). Prawidłowo prowadzona kronika lub zeszyt powinien zawierać datę wycieczki, potwierdzenia odwiedzonych obiektów, punkty za dany obiekt oraz sumę punktów uzyskanych za całą wycieczkę. Jeśli za daną wycieczkę przysługują dodatkowe punkt  zawarte w załączniku nr 1 należy je również uwzględnić i dodać do sumy punktów. Dokładny wykaz przysługujących punktów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Załącznik zawiera również obiekty obowiązkowe, które należy odwiedzić aby uczestniczyć w konkursie.

III

Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: „Turysta Roku 2023 Oddziału PTTK Tryton w Nysie” w którym mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz „ Młody Turysta Roku 2023 Oddziału PTTK Tryton w Nysie” w którym uczestniczyć mogą osoby do 18 roku życia. Osobą pełnoletnią jest osoba, która ukończyła 18 lat przed 1 grudnia 2023 roku.

IV

Uczestnicy, którzy uzyskają największą ilość punktów otrzymają tytuł Turysty Roku 2023 Oddziału PTTK Tryton w Nysie lub tytuł Młodzieżowego Turysty Roku 2023 Oddziału PTTK Tryton w Nysie. Nagrody przewidziane są dla pierwszych trzech osób w każdej kategorii.

V

Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia, a kończy 30 listopada 2023 roku. Nie uznaje się punktów zdobytych przed wprowadzeniem niniejszego regulaminu, oraz przed ogłoszeniem konkursu.

VI

Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas zakończenia sezonu turystycznego Oddziału PTTK Tryton w Nysie w grudniu 2023 roku.

VII

Biorąc udział w konkursie akceptujesz regulamin oraz wyrażasz zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Odział PTTK TRYTON w Nysie w celach promocyjnych.

VIII

Regulamin obowiązuje od dnia 12 stycznia 2023r. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do komisji konkursowej powołanej  przez Zarząd  Oddziału PTTK Tryton w Nysie.

IX

W konkursie nie mogą brać udziału członkowie zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej.

Załączniki do regulaminu:

Załącznik numer 1 – wykaz punktów

Załącznik numer 2 – zgoda

Załącznik numer 3 – zgoda